Projekt: Obstaranie špeciálnej techniky a zvýšenie počtu pracovných miest v MAS Žiarska kotlina

 

Loga EU-EFRR, IROP, MIRRISR

 

Projekt „Obstaranie špeciálnej techniky a zvýšenie počtu pracovných miest v MAS Žiarska kotlina“  bol schválený v roku 2021. Projekt je realizovaný s pomocou a zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Integrovaného regionálneho operačného programu.
Cieľom projektu „Obstaranie špeciálnej techniky a zvýšenie počtu pracovných miest v  MAS Žiarska kotlina“ je prostredníctvom podpory podnikania a obstarania inovatívnej špeciálnej techniky/strojov zvýšiť zamestnanosť na miestnej úrovni v MAS Žiarska kotlina. Plánovanou aktivitou projektu je A1 Podpora podnikania a inovácií s hlavným zameraním na obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest - prostredníctvom obstarania špeciálnej techniky – strojov: teleskopický manipulátor, vlečka za teleskopický manipulátor a úžitkové vozidlo s korbou.
Miesto realizácie projektu: obec Lutila a obec Slaská
Termín začiatku realizácie projektu: 01.06.2021
Termín ukončenia realizácie projektu: 01.03.2022
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 95 137,00 € bez DPH
Výška podpory je maximálne  49 471,24 €
Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom: 45 665,76 €